FRISSÍTVE!! A Kormány 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete a támogatásáról.

, , , , , ,

A Kormány 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete a támogatásáról.

Azon munkavállalóknak, akiknek a munkaszerződése 2020.03.11. után került módosításra, és munkaidejük maximum a negyedére felére, de minimum 85%-ban a 70%-ára csökkent (pl: napi 8 órás munkaviszonyról napi 2 és 6,8 órás közötti 4, 4,8 vagy 5,6 foglalkoztatásra módosul) támogatás igényelhető. A munkavállaló és a munkaadó együttes kérelmére, az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál (a munkaadó a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő egy hónapon belül a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett erre rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton nyújtja be).
A ide kattintva találsz egy kalkulátort mely segítség Neked kiszámolni, hogy milyen mértékű támogatást tudsz igényelni a munkavállalódnak, mekkora összegű fejlesztési bért kell fizetned, mennyidőt kell a munkavállalónak munkában tölteni és milyen összköltséggel kell számolnod ha igényeltek támogatást és ha nem.
És most lássuk bővebben:

1.
Feltételek:
A munkavállaló ugyanazon munkaviszonya kapcsán nem részesül részmunkaidőben történő foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb támogatásban, (103/2020. Korm. rendelet szerinti, vagy uniós forrásból finanszírozott munkahelymegőrző, vagy munkahelyteremtő bérjellegű támogatásban)
– a munkaadóval legalább 2020.03.11 napjától munkaviszonyban áll, és nem tölti a felmondási idejét,
– A munkaadó a vele munkaviszonyban álló, vele együttes kérelmet benyújtó munkavállalót csökkentett munkaidőben foglalkoztatja a munkavállalói létszám csökkentésének megelőzése érdekében.
– A támogatás iránti kérelmében a munkaadó bemutatja, hogy a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatás gazdasági indoka a veszélyhelyzettel közvetlen és szoros összefüggésben állés hitelt érdemlő módon alátámasztjahogy a munkavállalók megtartása a folyamatos gazdasági tevékenységével összefüggő nemzetgazdasági érdek, és a megtett és várható intézkedéseit melyre a vészhelyzet kialakulása miatt került sor, valamint kitér arra is, hogy a munkaidő-beosztási lehetőségeit kimerítette.
Legalább hat hónapja működik, és a vele együttes kérelmet benyújtó munkavállaló vonatkozásában a kérelem benyújtásakor nem részesül támogatásában,
A munkaidőkeret lejárt vagy lezárásra került.
– A munkavállaló és a munkaadó vállalja, hogy csökkentett munkaidőben (részmunkaidővel arányosan járó bérben) állapodnak meg.
– Valamint egyéni fejlesztési időben (a munkavállaló a munkaköréhez, vagy a munkaadó tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztés érdekében mentesül a támogatás időtartama alatt vagy azt követő két éven belül mentesül a csökkentett munkaidő miatt kieső munkaidő harminc százalékának megfelelő mértékben a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól) állapodnak meg abban az esetben, hogy ha a munkavállaló munkaideje a módosítás után több mint a módosítás előtti idő fele (pl: 8-ról 6-órás). Ebben az esetben a munkáltató munkabért fizet a fejlesztési időre is, minimum olyan mértékben, hogy a támogatással együtt a munkavállaló összmunkabére elérje az a módosítás előtti nettó bérét.
Pl: A munkavállaló 2020.03 havi Nettó bére: 166.250 Ft (bruttó: 250.000 Ft összköltség 297.500Ft), 2020.03.12-e után 2020.04. havi részmunkaidőre (heti 30óra) járó nettó bér: 124.688 Ft, (bruttó: 187.500 Ft) fejlesztési időre járó nettó bér 12.469 Ft (bruttó: 18.750 Ft), igénybe vehető nettó támogatás 29.094 Ft. Így a munkavállaló összes nettója 166.250 a munkaideje napi 6 óra +  fejlesztési idő, mely időszak alatt mentesül a munkavégzési kötelezettség alól. A munkáltató összköltsége pedig 245.438 Ft /bruttó: (187.500+18.750)*19%/.
– A munkavállaló vállalja, hogy amennyiben a kérelem szerinti munkaviszonya melletti újabb munkaviszony létesít az a támogatás időtartamát követően nem lesz akadálya a csökkentett munkaidőt megelőző munkaidőhöz való visszatérésnek.
– A munkaadó vállalja:

– a létszámtartási kötelezettséget (a kérelem benyújtásának napján meglévő statisztikai állományi létszámot) a munkaadó kötelezettsége a munkaadóval együttes kérelmet benyújtó munkavállaló munkaviszonyának fenntartására, támogatás időtartamára, valamint további egy hónapig.

– azt, hogy a támogatás ideje alatt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés elrendelésére a támogatást igénylő munkavállalók vonatkozásában nem kerül sor.

– Amennyiben a támogatás feltételeit vagy a csökkentett munkaidő időtartamát érintő változás következik be, azt két munkanapon belül bejelenti a kormányhivatalnak.

– A munkaadó:

megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek, valamint e feltételek fennállása a külön jogszabályban meghatározott módon igazolásra kerül,

nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban

– 2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.)

Korm. rendelet szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.
– A támogatás fizetés nélküli szabadság idejére nem folyósítható.

Nem vehető igénybe támogatás olyan munkavállaló után, akit átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztat a munkáltató.

nem vehető igénybe támogatás a munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállaló esetében.
2.
Támogatás mértéke: személyenként 2020.03.11. napjára esedékes havi nettó alapbér távolléti díj összegének a harminc, negyven vagy ötven százalékban  kieső munkaidőre járó arányos részének hetven százaléka, maximum havi 74.946 Ft. PL: 2020.03.11 előtt teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló 03.havi bruttó bére 250.000Ft (nettó: 166.250Ft), módosított szerződése (2020.03.12-e után) havi 87 (napi 4) órás bruttó bére 125.000Ft (nettó: 83.125) a támogatás mértéke a (nettó alapbér 166.250 Ft*50%*70%) 58.188Ft.

  1. Időszak: kérelem benyújtását követő időszakra állapítható meg. A támogatás hónapokban állapítható meg. A támogatás időtartama három hónap.
  2. A támogatás a munkavállaló részére havonta utólag kerül folyósításra, a támogatás köztehermentes.

5.
Egyéb kötelezettségek:
– Ha azonos telephely vonatkozásában több munkavállalóval nyújt be a munkaadó együttes kérelmet, azokat egy időben kell benyújtani.
– Azonos telephely vonatkozásában csak egy alkalommal nyújtható be kérelem.
– Ugyanazon munkavállaló vonatkozásában csak egy telephely vonatkozásában nyújtható be kérelem.
– A támogatás iránti kérelemhez nem kell csatolni kell a megállapodást (szerződésmódosítást).
– A támogatás iránti kérelmet a munkavállaló foglalkoztatási helye szerint illetékes kormányhivatalnál kell előterjeszteni. Ha a munkavállaló foglalkoztatására több foglalkoztatási helyen kerül sor, a támogatás iránti kérelmet a munkaadó választása szerinti telephelynek megfelelő illetékes kormányhivatalnál kell benyújtani.
– A kormányhivatal a kérelem tekintetében nyolc munkanapon belül megvizsgálja a feltételek fennállását és határozatban dönt a támogatás nyújtásáról vagy a kérelem elutasításáról.
A határozathozatal napján a kérelemben foglaltak szerint módosul a munkaszerződés a támogatás időtartamára a csökkentett munkaidő és egyéni fejlesztési idő tekintetében, kivéve, ha a felek a kérelem benyújtását megelőzően már módosították a munkaszerződést.
A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye, valamint bíróság előtt nem támadható meg.
– Ha a kérelem elutasításra került, a munkaadó és ugyanazon munkavállaló legfeljebb egy alkalommal nyújthat be ismét kérelmet.
– A támogatás időtartama és a létszámtartási kötelezettségre vonatkozó idő lejártát követő egy hónap elteltével kizárólag a korábban nem támogatott munkavállalókkal együtt nyújtható be újabb kérelem.

6.
A támogatás megszűnése, megszüntetése:
– ha a munkavállaló és a munkaadó együttes nyilatkozatban kéri,
– ha a munkavállaló munkaviszonya megszűnik, vagy a támogatással összefüggően valamely kötelezettségének nem tesz eleget,
– ha a munkaadó a támogatásban részesülő munkavállaló tekintetében munkahely-teremtő vagy munkahely-megőrzés támogatásban részesül, vagy kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásának támogatásában részesül, a támogatással összefüggően valamely kötelezettségének nem tesz eleget. Ha a csökkentett munkaidő a támogatási időtartam alatt módosításra kerül, vagy ha a támogatás a jogszabályban meghatározott feltételek hiányában nem lett volna megállapítható.

7.
Szankciók:
– A munkaadó a kérelem benyújtásával vállalja, hogy ha a létszámtartási kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a Nemzeti Foglalkoztatási Alap számlájára a létszámtartási kötelezettség nem teljesítésének arányában befizetést köteles teljesíteni. A befizetésről a kormányhivatal határozattal dönt. E befizetési kötelezettség alól abban az esetben mentesül, ha a munkaviszony a munkaadó jogutód nélküli megszűnése, vagy a munkavállaló felmondása vagy munkáltató azonnali hatályú felmondása, következtében szűnt meg.
– A támogatást a munkavállaló köteles visszafizetni, ha az részére a jogszabályban meghatározott, a munkavállalóra vonatkozó feltételek hiányában nem lett volna megállapítható.
– A munkaadó a folyósított támogatás összegének megfelelő mértékű befizetést köteles teljesíteni, ha jogszabályban meghatározott, munkaadóra vonatkozó feltételek hiányában a támogatás a munkavállalója részére nem lett volna megállapítható.