ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a Payrollers Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.payrollers.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető weboldal Szolgáltató és Ügyfél/Partner általi használatának feltételeit.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. Jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve a Honlapon elérhető tájékoztatókat és egyéb információkat együttesen, egymásra tekintettel kell értelmezni.

A Honlapon lehetőség van közvetlenül a Szolgáltató által értékesített szolgáltatások megvásárlására.

Jelen ÁSZF kifejezetten a Szolgáltató által értékesített szolgáltatások adásvételének szabályait tartalmazza.

Ha a jelen ÁSZF és a Honlapon elérhető tájékoztatók és egyéb információk tartalma eltér, úgy a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak.

Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1. DEFINÍCIÓK

Szolgáltató:

 • Cégnév: Payrollers Kft.
 • Székhely: 1172 Budapest, Gózon Gyula u. 19.
 • Telefon: +36 30 527 86 86
 • E-mail: info@payrollers.hu
 • Adószám: 25806968-2-42
 • Cégjegyzékszám: 01-09-290194
 • Tárhelyszolgáltató: Websupport Magyarország Kft.

Szolgáltatás: a Szolgáltató által üzemeltetett Honlapon keresztül elérhető, bérszámfejtési és egyéb számviteli szolgáltatás.

Felhasználó: olyan természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki a Honlapon eladásra meghirdetett szolgáltatást közvetlenül a Szolgáltatótól vásárolja meg.

2. IGÉNYBEVÉTEL ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A Honlapon elérhető Szolgáltatást kizárólag 18. életévét betöltött természetes személy, aki saját államának joga szerint cselekvőképes vagy jogi személy veheti igénybe. Jogi személy esetén az, aki az adott gazdálkodó szervezet képviselője és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós személyes adatok, illetve elérhetőségek megadásával vásárol a Honlapon.

A Honlap magyar nyelven érhető el.

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A Honlapon keresztül leadott megrendelés nem írásban, hanem ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül, így a Felhasználó és a Szolgáltató közötti elektronikus úton kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

3. REGISZTRÁCIÓ

A Honlapon történő vásárlás kizárólag regisztráció nélkül elérhető el a Felhasználó számára.

4.  A MEGRENDELÉS FELDOGOZÁSA

A kifizetett megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 8-16 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

5. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, FIZETÉS MENETE, VISSZAIGAZOLÁS

A Felhasználó által elküldött megrendelés rendszerbe történő beérkezését követően a Szolgáltató 48 órán belül e-mail útján visszaigazolja azt.

A felek között online módon megkötött szolgáltatás adásvételére vonatkozó szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

Ha a Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre az automatikus visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

6. FIZETÉS

A Honlapon online bankkártyás fizetésre van lehetőség kizárólag a CIB ecommerce felületén keresztül. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Felhasználó által választott fizetési módtól vagy a Felhasználó kártyakibocsátó bankjától függ (pl. devizaárfolyam miatt felmerült költség).

7. SZÁMLA

Szolgáltató a megrendelésről elektronikus számlát állít ki, melyet emailben küld el a Felhasználó részére, a fizetés során megadott email címre.

A fizetendő végösszeg, amely a számlán szerepel, a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

8. PANASZKEZELÉS

A Felhasználó a szolgáltatással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő.

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha az Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz – vesz fel.

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni köteles, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Felhasználó számára:

10. FELÜGYELETI SZERVEK

Tájékoztatjuk, hogy az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával jogutódlással megszűnt.

Ha a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Az NFH általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

Emiatt a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu .

11. EU VITARENDEZÉS

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára.

Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében, ki kell töltenie egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldeni a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel.

Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén, uniós webáruházzal fennálló vitáját Magyarországon kizárólagosan a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület dönti el ingyenesen és gyorsan.

12. BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

Ha a Szolgáltató a Felhasználó panaszát elutasítja, úgy a Felhasználó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni. A békéltető testületi eljárása megindításának feltétele, hogy a Felhasználó a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Szolgáltató és a Felhasználó között.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes Testület a Budapesti Békéltető Testület

Elérhetőségi adatai
Székhely:1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06-1-4882-186
Telefon: 06-1-488-2131

Békéltető Testületek elérhetősége: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

13. BÍRÓSÁG ELJÁRÁS KEZDEMÉNYEZÉSE

A Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

 • az eljáró bíróságot;
 • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
 • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
 • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
 • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

14. FELELŐSSÉG

14.1 HARMADIK SZEMÉLYEK ÉS JOGAIK

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért, valamint az általuk közzétett tartalmakért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

Az Internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

14.2. FELHASZNÁLÓK ÁLTAL ELÉRHETŐ TARTALOM

A Felhasználók által a Honlap használata során elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Szolgáltató azonban fenntartja magának a jogot, hogy a Honlapon a Felhasználó által elhelyezett hozzászólást, értékelést, tartalmat felülvizsgálja, és saját hatáskörében azokat külön értesítés nélkül eltávolítsa, ha az a Honlap minőségét és színvonalát rontja, valamint a tartalom jogértő, vagy erre utaló magatartást tapasztal, különösen, de nem kizárólagosan az alábbi cselekményeket valósítja meg:

 • olyan tartalmat tesz közzé, amely nem áll összefüggésben a Honlappal, szolgáltatáskel,
 • jogsértést valósítanak meg, vagy annak elkövetésére hívnak fel;
 • obszcén és közönséges nyelvezetet vagy bárki megbotránkoztatására okot adó anyagot tartalmaznak;
 • más Felhasználó és/vagy a Szolgáltató lejáratására irányul;
 • a Szolgáltatóval vagy bármely Felhasználóval kapcsolatos nem nyilvános adatokat érintenek.

Ha a Felhasználó által a Honlapon közzé – vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy a Szolgáltató az Elkertv. alapján jár el, és Felhasználó által elhelyezett tartalmat eltávolíthatja.

Amennyiben a Felhasználó által elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik fél, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az igényekkel és eljárásokkal kapcsolatban valamennyi költséget és kár megtérítését magára vállalja. Továbbá vállalja, hogy minden intézkedést megtesz a Szolgáltató nevével történő összefüggésbe hozott események következtében keletkező károk elkerülése érdekében a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban a Szolgáltató jóhírnevének megóvása érdekében.

Ha a Felhasználó a Honlap felületén kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

14.3. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA, KORLÁTOZÁSA

A Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató, kizárja felelősségét az

 • Partner, Felhasználó által a Honlapon közzétett, Szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatás keretében továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információ – törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén – tekintetében,
 • a rendszer használatából adódó, a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;
 • egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért (vis maior).

15. SZERZŐI JOG

A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlap felületén, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak. Ideértve valamennyi megjelenített szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a Honlap felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.payrollers.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

16. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználó előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben – kivéve, ha a Felhasználó a módosítások ellen tiltakozik -, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni. A Felhasználó amennyiben nem fogadja el az ÁSZF rendelkezéseit vagy annak bármely módosítását, úgy nem jogosult a Honlap használatára és megrendelés leadására.

Jelen ÁSZF hatályos: 2024. június 05.

 

 

 

GDPR Adatvédelmi készítés